Prof. Dr. Özer Küpeli

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Osmanlı Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Etik Kurul Üye

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - YENİÇAĞ TARİHİ
 • Lisansüstü AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH

Akademik Özgeçmiş


 • KÜPELİ ÖZER,Tire Voyvodası Yeğen Mehmed Ağa ve Muhallefatı, Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2018, 4, 19 33
 • KÜPELİ ÖZER,İpek, Ticaret Yolları ve Osmanlı-Safevi Mücadelesinde Ekonomik Rekabet, an Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, 322 340
 • KÜPELİ ÖZER,IV Murad ın Revan Seferi ne Götürülen Kıyafetleri, Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2016, 2, 33 74
 • KÜPELİ ÖZER,IV Murad ın Torunu Fatma Hanım Sultan ın Muhallefatı, Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2016, 2
 • KÜPELİ ÖZER,Transkafkasya’da Güç ve Rekabet, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Güney Kafkasya’da Osmanlı-Safevi Mücadelesi, Cihannüma, Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2015
 • KÜPELİ ÖZER,Kösem Sultan'a Ait Bir Muhallefat Kaydı, Cihannüma, Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 131 143
 • KÜPELİ ÖZER,Campaigns of the Crimean Tatars and Ottomans against Iran, Golden Horde Review, 2014, 226 242
 • KÜPELİ ÖZER,Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları (İngiliz Tacirlerin İran Seyahatleri, 1562-1581), History Studies, 2012, 4, 373 385
 • KÜPELİ ÖZER,Klasik Tahrirden Avârız Tahririne Geçiş Sürecinde Tipik Bir Örnek: 1604 Tarihli Manyas Kazası Avârız Defteri (16 belge ile birlikte), Türk Tarih Kurumu Belgeler, 2012, 32, 113 199
 • KÜPELİ ÖZER,Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahati Güzergâhı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2011, 11, 69 98
 • KÜPELİ ÖZER,Yenişehir (Bursa) Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefatı, History Studies, 2011, 3, 247 265
 • KÜPELİ ÖZER,Irak-ı Arap'ta Osmanlı-Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. Yüzyıllar), History Studies, 2010, 227 244
 • KÜPELİ ÖZER,XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010, 25, 503 526
 • KÜPELİ ÖZER,Osmanlı-Safevi Münasebetleri Hakkında Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi, Tarih Okulu, 2010, 6, 17 32
 • KÜPELİ ÖZER,Batıda Safevi Çalışmalarının Geldiği Aşama ve Son [On] Yıla Dair Bir Bibliyografya Denemesi, Tarih Okulu, 2010, 8, 51 61
 • KÜPELİ ÖZER,Mahallinden Gönderilen Belgelere Göre II. Meşrutiyet Sonrasında Gönen ve Havalisinde Asayiş, Atatürkçü Bakış, 2002, 1, 59 70
 • KÜPELİ ÖZER,Şeriyye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi, Taşpınar, 2001, 53 58
 • KÜPELİ ÖZER,1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2000, 15, 231 255
 • KÜPELİ ÖZER,XIX. Yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib'de Fiyatlar, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2000, 2, 116 131
 • KÜPELİ ÖZER,Afyonkarahisar Din Bilginlerinden Şeyh Recep Efendi'nin Terekesinde Yer Alan Kitaplar, Taşpınar, 1999, 33 37
 • KÜPELİ ÖZER,Gönen'de Milli Mücadele Yıllarındaki Faaliyetler, Toplumsal Tarih, 1999, 10 21
 • KÜPELİ ÖZER,Avarız Defterlerine Göre 17. Yüzyılda Bursa Şehri’xxnin Avarız Yükü ve Nüfus Yapısı,2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi,20.11.2017 24.11.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 01.02.2019
 • GÖKÇE TURAN,KÜPELİ ÖZER,Germiyanoğulları Tarihine Işık Tutan Bir Kaynak: II. Bayezid Dönemine Ait Vakıf ve Mülk Defteri,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu III: Germiyanoğulları Beyliği,08.05.2014 10.05.2014, Kütahya, TÜRKİYE, 01.12.2017
 • GÖKÇE TURAN, KÜPELİ ÖZER,Ankara Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti nin Balkan Siyaseti,1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi,09.10.2012 12.10.2012, Ankara, TÜRKİYE, 01.04.2014
 • KÜPELİ ÖZER,Klasik Tahrirden Avarız Tahrire Geçiş Sürecinde Tipik Bir Defter 1604 Tarihli Manyas Avarız Defteri,CIEPO 17. Toplantısı,18.09.2006 23.09.2006, Trabzon, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Anadolu da Ayanlık Tarihine Dair Bir Derkenar Gönen Ayanı Sepetoğlu Osman,CIEPO 18. Toplantısı,25.08.2008 30.08.2008, Zagrep, HIRVATİSTAN
 • KÜPELİ ÖZER,Osmanlı Safevi Mücadelesi Jeopolitik mi İdeolojik mi,Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu,02.10.2013 03.10.2013, Sakarya, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,II Meşrutiyet Sonrasında Gönen ve Civarında Asayiş,Geçmişten Günümüze Gönen Sempozyumu,05.09.1998 06.09.1998, Gönen, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Tahrir Defterlerine Göre XVI Yüzyılın İlk Yarısında Bolvadin Şehri,V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu,13.04.2000 14.04.2000, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Şeriyye Sicillerine Göre XIX Yüzyıl Ortalarına Doğru Afyonkarahisar da Gayrimüslimler 1844 1848,VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu,10.10.2002 11.10.2002, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Avarız Defterlerine Göre XVII Yüzyılın İkinci Yarısında Birgi Kazası,Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu,18.09.2015 20.09.2015, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Zamanla Yarışan Bir İdareci Hüseyin Öğütçen,Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,07.11.2013 08.11.2013, Balıkesir, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Osmanlı-Safevi Mücadelesinde Ekonomik Rekabet,21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar Çözüm Önerileri,10.05.2017 14.05.2017, Van, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Bursa Şehri nin Avarız Yükü ve Nüfus Yapısı,2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi,20.10.2017 24.10.2017, İstanbul, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER,KÜLBİLGE İLKER,III. Ahmed Devrinde Osmanlı-İran İlişkileri,Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu,09.10.2017 12.10.2017, Nevşehir, TÜRKİYE
 • ACIPINAR MİKAİL,KÜPELİ ÖZER,Osmanlı Dönemi Manisa Boyacı Esnafı,Uluslararası Manisa Sempozyumu: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi,26.10.2017 28.10.2017, Manisa, TÜRKİYE
 • KÜPELİ ÖZER, Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Birgi, XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Birgi Kazası’nda Nüfus ve Yerleşme, ISBN:9786056410581, S:29 46, Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, 2019
 • KÜPELİ ÖZER,KÜLBİLGE İLKER, Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, III. Ahmed Devrinde Osmanlı-İran İlişkileri, ISBN:978-605-2074-21-3, S:680 698, Kömen, 2018
 • ACIPINAR MİKAİL,KÜPELİ ÖZER, Geçmişten Günümüze Manisa, Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi, Osmanlı Dönemi Manisa Boyacı Esnaf, ISBN:978-975-8628-75-9, S:539 556, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2018
 • KÜPELİ ÖZER, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Ayan ve Muhasebesi: Cizyedarzade Mehmed Hüsameddin Efendi’xxnin Bursa Ayanlığı ve Muhasebesi, ISBN:978-975-456-145-6, S:191 202, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2017
 • KÜPELİ ÖZER, Uludağ Üniversitesi 40 Yıl Kitabı, Atatürk’xxün Bursa Gezileri ve Şehir Halkıyla Münasebetleri, ISBN:97897561498005, S:259 270, Uludağ Üniversitesi, 2015
 • KÜPELİ ÖZER, Osmanlı Safevi Münasebetleri, ISBN:9786055200435, Yeditepe, 2014
 • KÜPELİ ÖZER, Eskiçağdan Cumhuriyet e Homa Gümüşsu Tarihi, XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası'nın İdarî, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Tarihi, ISBN:9786056055201, S:55 106, Gümüşsu Belediyesi, 2009
 • KÜPELİ ÖZER, Prof Dr Necmi Ülker e Armağan, Osmanlılar ve Doğu Ticaret Yolları Üzerine (XV-XVII. Yüzyıllar), ISBN:9786056034909, S:391 406, Meta Basım Yayım, 2008
 • KÜPELİ ÖZER, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Atatürk’xxün Bursa Gezileri ve Halkla Münasebetleri, ISBN:9789754836332, S:123 140, Ege Üniversitesi, 2007
 • KÜPELİ ÖZER, Afyonkarahisar Kütüğü Cilt II, Afyonkarahisar'da Ticaret (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi), ISBN:9757150355, S:365 400, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002
 • KÜPELİ ÖZER, Afyonkarahisar Kütüğü Cilt I, Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar, ISBN:9757150355, S:125 132, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • KÜPELİ ÖZER, Afyonkarahisar Kütüğü Cilt I, Selçuklu ve Beylikler Devrinde İdari Yapı, ISBN:9789757150350, S:181 183, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • KÜPELİ ÖZER, Afyonkarahisar Kütüğü Cilt I, Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar, ISBN:9789757150350, S:133 147, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • KÜPELİ ÖZER, Afyonkarahisar Kütüğü Cilt I, Afyonkarahisar'da Kervansaraylar, Bedestenler ve Hanlar, ISBN:9789757150350, S:359 370, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • KARAZEYBEK MUSTAFA,KÜPELİ ÖZER,İLGAR YUSUF, Anılarda Afyonkarahisar, Tarihi ve İdari Gelişimi, ISBN:975-97047-4- 9, S:10 27, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000
 • KÜPELİ ÖZER, Osmanlı Cilt 3, Osmanlı Devleti'nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, ISBN:975678203X, S:490 497, Yeni Türkiye, 1999
 • (2019), (Osmanlı Safevi Münasebetleri Hakkında Türkiye de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi)
 • (2019), (Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir)
 • (2019), (Prof. Dr Necmi Ülker e Armağan)
 • (2019), (“Osmanlı Dönemi Manisa Boyacı Esnafı”, Geçmişten Günümüze Manisa, Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi)
 • (2019), (Klasik Tahrirden Avârız Tahririne Geçiş Sürecinde Tipik Bir Örnek 1604 Tarihli Manyas Kazası Avârız Defteri 16 belge ile birlikte)
 • (2019), (Irak ı Arap ta Osmanlı Safevi Mücadelesi XVI XVII Yüzyıllar)
 • (2019), (Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları İngiliz Tacirlerin İran Seyahatleri 1562 1581)
 • (2019), (Osmanlı Safevi Münasebetleri)
 • (2019), (XIX Yüzyıl Ortalarında Karahisar ı Sahib de Fiyatlar)
 • (2019), (Yenişehir Bursa Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefatı)
 • (2019), (Campaigns of the Crimean Tatars and Ottomans against Iran)
 • (2019), (Osmanlı Devletinde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, Osmanlı Cilt 3)
 • Osmanlı-Safevi Münasebetleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2500),1.4.2008
 • Afyonkarahisar Kütüğü, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (80000),31.12.2001
 • Ortadoğu'da Son Büyük Kuşatma (Bağdat'ta Osmanlı Savunmasının Organizasyon ve Lojistiği, 1733), Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15141)
 • Osmanlı Dönemi Batı Anadolu Boyahaneleri ve Üretim Endüstrisinin Araştırılması, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (292.000)
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • Gazi Akademik Bakış
 • Turkish Studies
 • Tesam Akademi Dergisi
 • Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 • Alevilik - Bektaşilik Araştırmaları Dergisi
 • Karadeniz Araştırmaları Dergisi
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 • History Studies
 • Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
 • İnsan ve Toplum
 • Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi
 • OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
 • Osmanlı Araştırmaları
 • Belleten, Türk Tarih Kurumu Dergisi
 • Tarih Okulu
 • Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Vakıflar Dergisi
 • Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Birgi, Editör,
 • Uluslararası Katip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, Editör,
 • Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Prof Dr Necmi Ülker e Armağan, Editör,
 • Kamil Kepeci 70 Numaralı Ahkâm Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (s. 1-335), Küpeli Ö, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Profesör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 4.9.2018
 • Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 23.8.2013
 • Yardımcı Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 16.5.2013-27.8.2013
 • Okutman, Ege Üniversitesi, 12.1.2005-16.5.2013
 • Okutman, Uludağ Üniversitesi, 10.10.2000-12.1.2005
 • Uzman, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 8.9.1997-10.10.2000
 • Sempozyum, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Bilim/danışma kurul üyeliği, Podgorica / Karadağ, 2014
 • Sempozyum, Uluslararası Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Bursa / Türkiye, 2014
 • Sempozyum, Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gaziantep / Türkiye, 2013
 • Sempozyum, Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Balıkesir / Türkiye, 2013
 • Bilimsel Toplantı, Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, Konuşmacı, Sakarya, 2013

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Osmanlı Kurumları Ve Medeniyet Tarihi
 • Yeniçağ Tarihi

Dersler

Menüyü Kapat