ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER
 • Lisansüstü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI-SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER
 • Lisansüstü ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,İnanmaya ve İnanmamaya Dair Yeni Bir Soru: Tanrı Sorunu mu, İnsan Sorunu mu?, Yetkin Düşünce, 2019, 73 84
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Post-kolonyalizm, Tarihyazımı ve İslâm Felsefesi, Journal of Islamic Research (İslami Araştırmalar Dergisi), 2019, 30, 67 91
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Avrupa-merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi, Universal Journal of History and Culture, 2019, 1, 12 22
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Allah’ın Emrinden Siyaset ve Felsefeye İlahiyat Düşüncesi, Yetkin Düşünce, 2019, 129 140
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Özgürlüğün Bugün İmkân(sızlık)ları, Yetkin Düşünce, 2018, 1, 33 46
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Dünyada Adalet Mümkün müdür?, Yetkin Düşünce, 2018, 131 140
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,İslâm’ın Temsil Düzeninin Glokalizasyon Sorunu Özelinde Güncellenmesi, Yetkin Düşünce, 2018, 1, 149 166
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Ahlâk Menfaatleri Korur mu Dizginler mi?, Yetkin Düşünce, 2018, 97 108
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Problems of Islamic Political Philosophy in Classical and Modern Texts, Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2018, 7 24
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu, Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2018, 19 36
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,İslâm Antropololoji mi Sosyoloji mi: Novum Organum ve Leviathan Neden Gereklidir?, İslami Araştırmalar, 2017, 28, 302 317
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türkiye’deki İslâmî Fırkalaşma ve Cemaat Olgusunun Felsefî Tahlili, EskiYeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2017, 25 44
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Felsefi Bir Bilinç Sorunsalı Olarak Postmodernizm Nasıl Vardır, Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2016, 12, 25 54
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Rasyonel İrrasyonel Dikatomik İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Değer Zeminleri, Değerler Eğitimi Dergisi, 2015, 13, 191 214
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Modern Türkçede Hayali Bilgi Sorunu ve İslâm Düşüncesinin Tarih dışılığı, Mîzânü'l-Hak İslami İlimler Dergisi, 2015, 1, 59 82
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Bir Tarih veya Felsefe İncelemesinin Temel Bağlamı Olarak Kürtler Nasıl Vardır, International Journal of Kurdish Studies, 2015, 1, 40 52
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Fârâbî ve İbn Sînâ da Felsefe Tarihi Kurgusu ve İslâm da Felsefenin Konumu, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014, 9, 901 926
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Bir Felsefi Kavrayış Olarak Tüketim Koşullarının Değerler Özelinde Yarattığı Kaotik Akışkanlıklar, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014, 9, 1671 1683
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türkiye de Dindar Müslümanların Maruz Kaldığı Dışlama Üzerinden Açığa Çıkan Hak Çatışmaları, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2014, 1, 103 128
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Eflatun ve Aristoteles in Politikaya Dair Görüşleri Açısından İbn Haldûn un Mukaddime Metni, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2014, 1, 107 121
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türk İslâm Bilim Tarihinin Yeniden Yazımı Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri Tartışmasına Giriş, Türk Yurdu, 2013, 33, 35 41
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türk İslam Bilim Tarihi Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri, Н А У Қ А И HOBЬIE TEXHOЛOГИИ, 2013, 20, 280 291
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,İbn Haldûn ve Hegel in Tarih Felsefelerinin Türkiye Bağlamında Anlamı, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013, 8, 415 428
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Gazzâlî Nietzsche ve Foucault da Güç Hakikat İlişkileri Analizi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013, 8, 989 1008
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Kur ân ve Sosyal Bilimlerin İnsan Yaklaşımları, EskiYeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2013, 7 32
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,TOPKAYA YAVUZ,Aydınlanmacı Kimliklerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafizik Dolayım, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2013
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, Birey ve Toplum Dergisi, 2012, 189 193
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Çağdaş Dönemin İslami Nitelikli Kırılmaları Üzerine Eleştirel Bir Soruşturma, Umran Dergisi, 2012, 76 81
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Aydınlanmacı Gramerlerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafiziksel Dolayım Denemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2012, 4, 211 222
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türkiye Özelinde Felsefenin Neliğine İlişkin Eleştirel Bir Soruşturma, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, 1, 105 130
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Alternatif Gazzâlî Epistemolojisi Okumaları İçin Bir Deneme Toplumsal Önkoşullu Bir Bağlamda Cedel ve Keşf in Anlamı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 16, 253 275
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, 145 147
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Bir Toplumda Düşünsel Eylem İçin Önkoşul Varlıklılık mı Kavramsal Gelenek mi, Eskiyeni Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, 75 82
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Kanıksanmış Bir Özvarlık Tasarımı Olarak Güç Hakikati, Eskiyeni Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, 91 96
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Zihinsel Tutsaklık ve Araçsallaşmanın Verdiği Hazlar, Eskiyeni Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2011, 105 113
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Sekülarizmin Felsefi Soykütüğü ve Müslüman Dünyevileşmesi, EskiYeni Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2009, 15 35
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Para ve Ahlak, Bayrak Dergisi, 2009
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Türkiye de İslami Toplumsal Durum ve Cinsellik, Marife Bilimsel Birikim, 2005, 5, 187 203
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, 156 159
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Savaş Esirlerine İlişkin Müslüman ve Batılı Deneyimlerin Karşılaştırmalı Bir Analizi Ahmet Özelin Düşündürdükleri, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, 2004, 2, 181 187
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Global Gençlik ve Benlik Sorunsalı,Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı,15.10.2018 16.10.2018, Bingöl, TÜRKİYE, 01.04.2019
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Bir Bilinç İkilemi Olarak İslamofobi Nasıl Vardır?,Uluslararası İslam Fobiniz Olmasın Sempozyumu Projesi,27.03.2017 29.03.2017, Mersin, TÜRKİYE, 01.10.2017
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Dünyalar Arasında Mevcudiyetsizlik ve Dilsizlik: ModernMüslümanlar Düşünebilirler mi?,İslâm ve Yorum: Temel tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar Uluslararası Sempozyum,08.05.2017 10.05.2017, Malatya, TÜRKİYE, 01.12.2017
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Mahremiyet Kavramının Tüketimsel Dönüşümü Üzerine Postkolonyalist Felsefi Bir Çözümleme,Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu,27.03.2015 29.03.2015, Ordu, TÜRKİYE, 29.04.2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Modern Felsefe Din İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Gazzâlî Algıları,Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu,12.05.2011 14.05.2011, Isparta, TÜRKİYE, 01.09.2014
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Kültür Yazımlarının Din Eğitimine Etkisinin Felsefi Durumu,Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu,28.11.2013 30.11.2013, Eskişehir, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,TÜRKMEN METİN,Hak ve Adalet kavramlarının Psikolojik Meşruiyetinde Yeni Bir Tartışma İhtiyaç ve Çıkar Nedir,Sosyal Haklar İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar,04.04.2013 05.04.2013, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Ortadoğu nun Kültürel Yazımında Ölçüt Sorunsalı,II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu,01.10.2012 02.10.2012, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 01.01.2013
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,TOPKAYA YAVUZ,Aydınlanmacı Kimliklerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafizik Dolayım,Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu International Symposium on Social Studies Education,20.04.2012 22.04.2012, İstanbul, TÜRKİYE, 22.04.2012
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Lisansüstü Eğitimde Terminolojik Gelenek Sorunu,V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,06.10.2011 07.11.2011, Ankara, TÜRKİYE, 01.09.2012
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,YELOCAĞI SÜLEYMAN,Medeniyet Kavramının Psikolojik Gelişimi İçin Ayrılıkçı Bir İzlek Toplumsal Seçkinler ve Seçkin Olmayanlar,International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges,10.06.2012 13.06.2012, İzmir, TÜRKİYE, 01.09.2012
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,TÜRKMEN METİN,Farklılıkların Oluşturulmuşluğunu Savunan Felsefi Söylemlerin Oluşturulmuşluğu ve Ortak Bir Ölçüt Olarak İnsanın Ölümü,International Symposium on Language and Communication: Researchs Trends and Challenge,10.06.2012 13.06.2012, İzmir, TÜRKİYE, 01.09.2012
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Ortadoğu Özgüllüklerinin Anlamlandırılmasında Yöntem Sorunu ve Şarkiyatçılık,International Middle East Congress,01.11.2011 02.11.2011, Kocaeli, TÜRKİYE, 01.09.2012
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Klasik ve Modern Metinlerde İslam Siyaset Felsefesinin Açmazları,1. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu (ODTÜ),20.09.2018 21.09.2018, Ankara, TÜRKİYE
 • ÖZDEMİR MUHAMMET,Toplumsal Tecrübe Olmaksızın Müslüman Akıl Teşekkül Edebilir mi?,Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercâni: İslâm Tefekküründe Tecdit ve İhya,17.12.2018 18.12.2018, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Post-kolonyalizm Nedir? Dünyalar Arasında ve Türkiye’de Bilim, Kavram ve Teorilerin İşlevleri, ISBN:6059608183, Açılım Kitap, 2017
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, İslam Felsefesi, İslâm Felsefesinin Kaynakları ve Özgünlüğü Meselesi, ISBN:978-605-9498-06-7, S:41 72, Lisans Yayıncılık, 2017
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Elli Müslüman Düşünür, İbn Rüşd (1126-1198), ISBN:978-975-352-426-1, S:219 228, Pınar Yayınları, 2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Kürdoloji Akademik Çalışmalar Cilt 1, Türkiye'nin Kürt Meselesi ve Tarihsellik Sorunsalında Ergenlik Denklemi, ISBN:978-605-307-289-8, S:273 290, Yargı Yayınevi, 2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Elli Müslüman Düşünür, İmam Şafii, ISBN:978-975-352-426-1, S:291 299, Pınar Yayınları, 2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Elli Müslüman Düşünür, İbn Sina (980-1037), ISBN:978-975-352-426-1, S:229 238, Pınar Yayınları, 2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Kürdoloji Akademik Çalışmalar Cilt 2, Kürtler Bağlamında Post-kolonyalist ve Felsefi Bir Soru: Ortadoğu'da Marksist Rasyonalizm Evrensel Bir İddia Yaratabilir mi?, ISBN:978-605-307-290-4, S:461 481, Yargı Yayınevi, 2016
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Üç Mesele Bakımından Gazzâlî ve İbn Sînâ, ISBN:978-3-639-67494-1, Türkiye Alim Kitapları, 2015
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Yeniçağ Düşüncesi, [Sir] Francis Bacon ve Bilimsel Devrim Olgusu, ISBN:978-975-574-761-3, S:13 30, İnsan Yayınları, 2015
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi I, İbn Sînâ Felsefesi ile Mutezile Düşüncesi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Mukaddime Denemesi ve Filozofun Mutezile Denemelerinden Bir Seçki, ISBN:978-605-326-018-9, S:256 267, İz Yayıncılık, 2014
 • ÖZDEMİR MUHAMMET, Sünnet Sosyolojisi, Sünnet Sosyolojisinin Epistemolojik Temelleri, ISBN:978-605-5978-18-1, S:47 86, EskiYeni, 2013
 • Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
 • Asian Journal of Instruction
 • International Journal of Kurdish Studies
 • Mîzânü'l-Hakk: İslami İlimler Dergisi
 • Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
 • Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
 • Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi
 • Kant'ın antinomileri ile Gazali'nin Üç Meselesinin karşılaştırılması, FİRDEVS DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Haşim İşcan İlköğretim Okulu, Fenerbahçe Lisesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Tam Zamanlı, 1.1.2006 - 1.1.2010
 • Haşim İşcan İlköğretim Okulu, Fenerbahçe Lisesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön