Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ
 • Master SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ
 • Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SOSYOLOJİ

Akademik Özgeçmiş


 • USANMAZ AHMET,KAHRAMAN FATİH,Güvencesizlik, Gençlik ve İnşaat: İnşaatın Eğitimli GençleriÜzerine Bir Araştırma, GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 106 128
 • KAHRAMAN FATİH,Kesitlerden Topluma Bakabilmek Georg Simmel Sosyolojisi Üzerine Bir İnceleme Denemesi, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2018, 81 100
 • KAHRAMAN FATİH,Kosullu Konukseverlikten Hosnutsuzluga Almanyada Yukselen Yabanci Dusmanligini Turk Gocmenler Uzerinden Okumak, Muhafazakar Düşünce, 2018, 209 228
 • KAHRAMAN FATİH,YETKİN PERİHAN,EZİDİLERİN ZORUNLU GÖÇ DENEYİMİ: BATMAN UĞURCA KÖYÜ ÖRNEĞİ, Journal of International Social Research, 2017, 10, 585 593
 • KAHRAMAN FATİH,KAHRAMAN AHMET BURAK,Dezavantajlılığın Çocuk Halleri, Dünyada ve Türkiye’de Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Çocukların Durumu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GUSBEED), 2017
 • KAHRAMAN FATİH,KAHYA NİZAM ÖZLEM,Mültecilik Hallerini Mekan Üzerinden Okumak Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri, The Journal of International Social Research, 2016, 9, 808 825
 • KAHRAMAN FATİH,KAHRAMAN AHMET BURAK,Mevsimlik İstihdamın Eğitimli Gençleri İnşaatlarda ÇalışanÜniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 183 201
 • KAHRAMAN FATİH,Zygmunt Bauman da Toplum ve Toplumsal Düzen Kavramsallaştırması, Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 2016, 6, 387 387
 • KAHRAMAN FATİH,SALLAN GÜL SONGÜL,TÜRKİYE DE ÇOCUK YOKSULLUĞU GAZİANTEP ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 8, 339 366
 • KAHRAMAN FATİH,Yoksulluğun Çalışma ile İmtihanı Çalışan Yoksullar Üzerine Bir Araştırma, İdealkent, 2015, 50 70
 • ŞEN BÜLENT,KAHRAMAN FATİH,Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak Türkiye de İçgöç ve Çocuk Emeği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 0, 167 189
 • SAYIN YUSUF,KAHRAMAN FATİH,ULUSLARARASI HUKUK’TA AİLENİN KORUNMASI HAKKI’NITÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİ AİLELER ÜZERİNDEN OKUMAK,II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU,29.04.2019 30.04.2019, Ankara, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • KAHRAMAN FATİH,Suriyeli Refakatsiz Mülteci Çocukların Türkiye deki Durumu Uyum Önündeki Engeller,2. ULUSLARARASI GÖÇ VE GÜVENLİK KONFERANSI,12.10.2017 14.10.2017, 11.10.2017
 • KAHRAMAN FATİH,Karanlıkta Kalanlar: Türkiye’de Bulunan Afgan Mültecilerin Durumu,CUDES 2017Current Debates in Social Sciences,14.12.2017 16.12.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 14.12.2017
 • KAHRAMAN FATİH,KAHRAMAN AHMET BURAK,Eğitim İstihdam ve Yoksulluk Bağlamında Türkiye de Gençliğin Durumu,2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 2016,23.09.2016 25.09.2016, Konya, TÜRKİYE, 01.10.2016
 • ŞEN BÜLENT,ALİCAN ŞEN AYŞE,KAHRAMAN FATİH,Immigrationand Urban Poverty in Hıstorical City Center: Istanbul Suleymaniye District “Bachelor Rooms,ATINER, 5th Annual International Conference on Sociology,09.05.2011 12.05.2011, Atina, YUNANİSTAN, 09.05.2011
 • KAHRAMAN FATİH,Çalışan Yoksulların Haklar İronisi Metalaştırılmış Çalışanlar,II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu,04.11.2010 06.11.2010, TÜRKİYE, 2010
 • KAHRAMAN FATİH,KAHYA NİZAM ÖZLEM,Uluslararası Göç ve İstihdam,Uluslararası Katılımlı Uluslararası Göç ve Türkiye Çalıştayı,22.08.2012 , Isparta, TÜRKİYE
 • SAYIN YUSUF,KAHRAMAN FATİH,Uluslararası Hukukta Ailenin Korunması Hakkını Türkiyede Yaşayan Suriyeli Mülteci Aileler Üzerinden Okumak,Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu,29.04.2019 30.04.2019, ANKARA, TÜRKİYE
 • ŞEN BÜLENT,ALİCAN ŞEN AYŞE,KAHRAMAN FATİH,The Logics of Change Poverty Place Identity and Social Transformation Mechanisms, The Relationship between Reproducing New Urban Economic Profits and Urban Poverty,The logics of change – poverty, place, identityand social transformation mechanisms,24.11.2011 25.11.2011, Salzburg, AVUSTURYA
 • Bülent Şen, Ayşe Alican, Fatih Kahraman,Tarihi Kent Merkezinde Göç Yoksulluk ve İstihdam İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekar Odaları,VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,02.10.2013 05.10.2013, TÜRKİYE
 • Ergen Recep,KAHRAMAN FATİH, Göç: Bitmeyen Yolculuk Bitmeyen Yorgunluk, Gurbette Yorulmak: Holanda’xxdan Türkiye’xxye Dönen Karamanlıların Tersine Göç Deneyimleri, ISBN:978-605-9100, S:51 90, Kesit Yayınları, 2020
 • KAHRAMAN FATİH, INTERNATIONAL MIGRATION ANDREFUGEES IN THE 21ST CENTURY:A PERSPECTIVE OF TURKEY, REFUGEE, UNACCOMPANIED CHILDRENAND CHILDHOOD: THE SITUATION OFSYRIAN UNACCOMPANIED REFUGEECHILDREN IN TURKEY, ISBN:978-605-033-198-1, S:225 248, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019
 • KAHRAMAN FATİH, Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar (Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan İzdüşümleri), Küreselleşmenin Sosyal Adalette Yarattığı Tahribatı Mülteciler Üzerinden Okumak: Zygmunt Bauman, ISBN:978-605-196-320-4, S:51 70, Çizgi Kitabevi, 2019
 • KAHRAMAN FATİH, Kurumlar Sosyolojisi, Eğitim Kurumu, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2019
 • KAHRAMAN FATİH, 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, Mültecilik, Refakatsizlik ve Çocukluk: Suriyeli Refakatsiz Mülteci Çocukların Türkiye’deki Durumu, ISBN:978-605-7928-68-9, S:211 233, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
 • SALLAN GÜL SONGÜL,KAHRAMAN FATİH, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Tabakalaşma ve Yoksulluk, ISBN:978-605-5437-70-1, Detay Yayıncılık, 2018
 • KAHRAMAN FATİH, Current Debates in SociologyAnthropology, Karanlıkta Kalanlar: Türkiye’de Bulunan Afgan Mültecilerin Durumu, ISBN:978-1-912503-11-7, S:141 154, IJOPEC Publication, 2017
 • KAHRAMAN FATİH, TÜRK SOSYOLOGLARI, Niyazi Berkes, ISBN:978-605-9498-10-4, S:221 235, Lisans Yayıncılık, 2017
 • KAHRAMAN FATİH, G 20 and Beyond Theory Concept and Policy, Youth Unemployment in Youth 20 Countries Policy Suggestions, ISBN:978-3-659-97500-4, S:23 33, Lambert Acdemic Publishing, 2016
 • KAHRAMAN FATİH, Kente Dair, Yoksulluğun Savunmasız Hali: Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu, ISBN:978-605-9911-17-7, S:287 305, Bağlam Yayınları, 2016
 • SALLAN GÜL SONGÜL,KAHRAMAN FATİH, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Tabakalaşma ve Yoksulluk, ISBN:978-605-5437-70-1, Detay Yayıncılık, 2013
 • Songül Sallan Gül, Fatih Kahraman, Kent Üzerine Özgür Yazılar, Kent İçin Sosyal Adaleti Savunmak Ya da David harvey Üzerinden Kentsel Adaleti Okumak, Bağlam Yayıncılık, 2013
 • KAHRAMAN AHMET BURAK,KAHRAMAN FATİH, Labour Market and Employment, Little Hands-Big Endeavours: Dimensions of Child Labor in the World and in Turkey, S:187 199, IJOPEC Publication, 2013
 • Songül Sallan Gül, Fatih Kahraman, Çevre Sosyolojisi, Kent Yoksulluğu ve Çevre, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2482, 2012
 • SALLAN GÜL SONGÜL,KAHRAMAN FATİH, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Tabakalaşma ve Yoksulluk, Detay Yayıncılık, 2012
 • ŞEN BÜLENT,KAHRAMAN FATİH,ALİCAN ŞEN AYŞE, The Logics of Change Poverty Place Identity and Social Transformation Mechanisms, The Relationship between Reproducing New Urban Economic Profits and Urban Poverty: Is it the Poverty of Renewal? Is it the renewal of urban poverty, ISBN:978-1-4438-4029-3, S:296 317, Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • Songül Sallan Gül, Fatih Kahraman, Bugüne Bakmak 1980 Sonrasında Türkiye de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçarken Sosyal Sermaye'ye Sığınmak, Dipnot, 2011
 • (2019), (TÜRKİYE DE ÇOCUK YOKSULLUĞU GAZİANTEP ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)
 • 12, (2019), (Çalışan Yoksulların Haklar İronisi Metalaştırılmış Çalışanlar)
 • 18, (01.08.2019), (Eğitim İstihdam ve Yoksulluk Bağlamında Türkiye de Gençliğin Durumu)
 • (2019), (Mültecilik Hallerini Mekan Üzerinden Okumak Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri)
 • (2019), (Sosyolojiye Giriş)
 • (2019), (Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak Türkiye de İçgöç ve Çocuk Emeği)
 • 20, (2019), (Dezavantajlılığın Çocuk Halleri, Dünyada ve Türkiye’de Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Çocukların Durumu)
 • Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu Gaziantep Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15000),25.8.2015
 • New Resources for Our Community, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (25000),31.7.2015
 • Türkiye’xxde Hem, Sem ve İş-Kur Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer,,1.9.2014
 • Tarihi Kent Merkezinde Göç Kentsel Yoksulluk ve Enformel Sektör İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekâr Odaları, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (164.179),1.4.2013
 • Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (5000),25.12.2011
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Göç Dergisi
 • Sosyolojik Düşün
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı
 • Sosyoloji Notları
 • Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
 • Hollanda'dan Türkiye'ye Göç Eden Karamanlıların Tersine Göç Deneyimleri, RECEP ERGEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ezidilerin zorunlu göç deneyimi: Batman Uğurca Köyü örneği, PERİHAN YETKİN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Belirsiz ve Güvencesiz Dönemin Eğitim Sürecindeki Aktörleri: İnşatta Çalışan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması, AHMET USANMAZ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat