Mezun aşamasında olup en çok iki dersten başarısız olan ya da son yarıyıl/yılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilerimiz için duyuru

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. Maddesine istinaden MADDE 32 – (Değişik:RG-3/1/2015-29225) (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan başarısız olduğu en çok iki dersten veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. Son yarıyıl/yılda başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere en çok iki dersten yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu fıkraya uygun öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra on iş günü içerisinde ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar. İlgili Yönetim Kurulu öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığına dair alınan yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından öğrenciye ve ilgili akademik bölüm başkanlığına bildirir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

 

Durumu ilgili maddeye uyan öğrencilerimizin final/bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on gün içinde Fakültemiz öğrenci işleri birimine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.


Dilekçe için tıklayınız.

Başa Dön